בדף זה מובאים מכתבי הורים ומטופלים, כפי שנכתבו במהלך הטיפול או בסיומו. מסיבות מובנות השמטנו כל פרט מזהה